วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551

ประโยชน์ของระบบเครือข่าย

ความสำคัญและประโยชน์ของระบบเครือข่าย ในด้านต่าง ๆ
1 สามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกัน (Peripheral sharing )
2 การใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกัน (Software sharing)
3 การใช้ข้อมูลร่วมกัน (File sharing)
4 การสื่อสารระหว่างบุคคล ( Electronic communication )
5 ค่าใช้จ่าย (Cost )
6 การบริหารเครือข่าย (Network Management )
7 ระบบรักษาความปลอดภัย (Security system)
8 เสถียรภาพของระบบ ( Stability )
9 การสำรองข้อมูล (Back up )

ไม่มีความคิดเห็น: